Associations locales

Chorales

Chorale pour enfants « Gënzebléien »
Brimmeyer-Gils Joelle 2, Haaptstrooss L-9158 Heiderscheid

Chorale Sainte Cécile Ensber, Lëlz, Ningsen
Feyl-Nanquette Alice 14, an der Driicht  L-9666 Lultzhausen

Chorale Eschdorf
Wolter-Kuffer Liliane 20, an der Gaass  L-9150 Eschdorf

Chorale Sainte Cécile Heiderscheid
Janssen-Heimann Marianne 6, am Bour  L-9157 Heiderscheid


Culture

Centre Forestier Burfelt
Centre de découverte de la Forêt L-9660 Insenborn

Konschthaus „a Frantzen“
Kremer Jules 7, um Maart   L-9157 Heiderscheid

Les Amis du Château d’Esch-sur-Sûre a.s.b.l.
Kintzelé Gilles 29, rue d’Eschdorf  L-9650 Esch-sur-Sûre

Séibühn Ënsber a.s.b.l.
Lutgen Christine 15, route de Lultzhausen   L-9650 Esch-sur-Sûre


Jeunes

Club des Jeunes Ënsber – Bommel – Lëlz
Everad Yves 112 ,rue de Luxembourg   L-7540 Rollingen

Club des Jeunes Esch-sur-Sûre
Zoetaert Eric 18, rue de l’église   L-9650 Esch-sur-Sûre

Jongen a Meedercher vun Heischent
Turpel Marc 4, um Maart   L-9157 Heiderscheid

Jugend Eschdöerf-Mettscheed
Braun Annick 30, op der Heelt   L-9151 Eschdorf


Musique

Eschdöerfer Musik asbl
Scholtes Paul 1, op der Tëmel   L-9151 Eschdorf

Heischter Musik
Kirsch Fernand 25, Haaptstrooss   L-9158 Heiderscheid

Philharmonie musicale-Fanfare Esch-sur-Sûre
Feider Georges 16, rue du Moulin   L-9650 Esch-sur-Sûre


Secours et Incendie

Jugendpompjeeën Heischent
Wallers Isabelle 11, am Eck  L-9157 Heiderscheid

Pompjeeën Alebësch
Winandy Claude
6, a Kartzen  L -9157 Heiderscheid

Sapeurs Pompiers Esch-sur-Sûre
Zoetaert Mario
18, rue de l’église  L-9650 Esch-sur-Sûre


Socioculturel

Amicale Liewenshaff a.s.b.l.
Gudendorf Mireille
32, Duerfstrooss  L-9165 Merscheid

Asa Asbl – Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn
Nash Denis
29, a Klatzber   L-9150 Eschdorf

Coin de Terre et du Foyer
Graass Nic
18, op der Knupp   L-9150 Eschdorf

Comité Heischtermaart
Kirsch Fernand
25, Haaptstrooss  L-9158 Heiderscheid ,e-mail: heischtermaart@gmail.com

Fraën a Mammen Heiderscheid
Winandy-Molitor Claudine
6, a Kartzen   L-9157 Heiderscheid

LGS Grupp St. Pirmin vum Séi, Eschdorf
Stephany Martine
1, op der Tëmel   L-9151 Eschdorf

Syndicat d’Initiative Esch-sur-Sûre
Streumer Roland
1, rue du Pont   L-9650 Esch-sur-Sûre

Syndicat d’Initiative Eschdorf-Merscheid
Everling Robert
15, op der Heelt  L-9151 Eschdorf

Syndicat d’Initiative Heiderscheid
Putz Fernand
22, Haaptstrooss   L-9181 Tadler

Syndicat d’Initiative Insenborn
Gerards Nicolas
12, an der Delt   L-9671 Neunhausen

Tutebatti asbl – Théâtre de marionnettes
Karier Yves
37, Neiewee   L-9157 Heiderscheid


Sport

Agility Chaos Team – dressage de chiens
Clees-Leifgen Ginette

Base Nautique Lultzhausen
26, an der Driicht L-9666 Lultzhausen

http://basenautique.lu/

Dartsclub All in Heischent
Calmes Nathalie

DTC Ënsber-Heischent – tennis de table
Fusenig Arnaud
7, Schoulstrooss   L-9158 Heiderscheid

F.C. Racing Heiderscheid-Eschdorf – football
Gleis Patrick
21, an Thommes    L-9150 Eschdorf

Fräizäitturnen – gymnastique
Kler Diane
33, Um Bommel L-9660 Bonnal

Héichseelgaart-Heischent – escalade
Heiderscheid

KC Eschdorf 03 – jeu de quilles
Graas Romain
1a, op der Hoh  L-8540 Ospern

KC Puddelwerfer – jeu de quilles
Clesse Lucien
6, um Quatre Vents  L-9150 Eschdorf

Keleclub „Op der Knupp“ –  jeu de quilles
Wiltgen-Graas Félicie
4, um Mehlbaam  L-9165 Merscheid

Metscheeter Reitstall – équitation
12, um Bechel  L-9165 Merscheid

Nordwand Lëlz a.s.b.l. – escalade
Wolff Pierre
8, an der Driicht  L-9666 Lultzhausen

PBC Heiderscheid  –  billard
Schroeder Robert
9, am Bour  L-9157 Heiderscheid

Pin Devils 06 – bowling
Becker Norbert
4, Fuussekaul  L-9156 Heiderscheid

Tennisclub Fuussekaul Heiderscheid
Winandy Carlo
5, am Eewischteneck  L-9157 Heiderscheid

Turnveräin Heischter Sprangmais  – gymnastique
Fusenig-Schmit Alice
7, Schoulstrooss  L-9157 Heiderscheid


3ème age

Seniore Heischent asbl
Brimmeyer-Krack Marguy
22, Haaptstrooss  L-9158 Heiderscheid

Program 2018 Senioren Heischent

Seniorefrënn Gemeng Ningsen
Diederich-Thesen Marguerite
8, an der Huert  L-9671 Neunhausen


Loisirs

Camping a Caravaning Frënn Heischent
Gils Jeff
Heiderscheid

First International Free Chapter a.s.b.l. – club de moto
Maas Patrick
7, rue de Lultzhausen  L-9650 Esch-sur-Sûre

Gammlerschapp a.s.b.l.
Schartz Jeff
5, Millewee  L-9659 Heiderscheidergrund

Revival Disco Moonlight a.s.b.l.
Schenk Pascal
5, a Schaakspesch  L-9157 Heiderscheid

Wasser Hënn Esch-Sauer Lëtzbuerg asbl
Remacle Romain
28, rue du cimetière  L-7663 Medernach

Associations.pdf