Agility Chaos Team – dressage de chiens
Clees-Leifgen Ginette                                                                                                         

Base Nautique Lultzhausen
26, an der Driicht L-9666 Lultzhausen

Dartsclub All in Heischent
Calmes Nathalie

DTC Ënsber-Heischent – tennis de table
Fusenig Arnaud
7, Schoulstrooss   L-9158 Heiderscheid

F.C. Racing Heiderscheid-Eschdorf – football
Gleis Patrick
21, an Thommes    L-9150 Eschdorf

Fräizäitturnen – gymnastique

F​LYER
Kler Diane
33, Um Bommel L-9660 Bonnal

Héichseelgaart-Heischent – escalade
Heiderscheid

KC Eschdorf 03 – jeu de quilles
Graas Romain
1a, op der Hoh  L-8540 Ospern

KC Puddelwerfer – jeu de quilles
Clesse Lucien
6, um Quatre Vents  L-9150 Eschdorf

Keleclub „Op der Knupp“ –  jeu de quilles
Wiltgen-Graas Félicie
4, um Mehlbaam  L-9165 Merscheid

Metscheeter Reitstall – équitation
12, um Bechel  L-9165 Merscheid

Nordwand Lëlz a.s.b.l. – escalade
Wolff Pierre
8, an der Driicht  L-9666 Lultzhausen

PBC Heiderscheid  –  billard
Schroeder Robert
9, am Bour  L-9157 Heiderscheid

Pin Devils 06 – bowling
Becker Norbert
4, Fuussekaul  L-9156 Heiderscheid

Tennisclub Fuussekaul Heiderscheid
Winandy Carlo
5, am Eewischteneck  L-9157 Heiderscheid

Turnveräin Heischter Sprangmais  – gymnastique
Fusenig-Schmit Alice
7, Schoulstrooss  L-9157 Heiderscheid​

Non
Non