Secours et Incendie

Jugendpompjeeën HeischentWallers Isabelle 11, am Eck  L-9157 Heiderscheid​
CIS – Pompjeeën AlebëschWinandy Claude / Chef de Centre
6, a Kartzen  L -9157 Heiderscheid
Tél: 621 195 414
cpi-alebesch@pt.lu​
CIS – Pompjeeën Esch-SauerZoetaert Mario / Chef de Centre
18, rue de l'Eglise  L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél: 621 170 915
SPES​​