Secours et Incendie

Jugendpompjeeën Heischent
​Wallers Isabelle 
11, am Eck  
L-9157 Heiderscheid​
CIS – Pompjee​​ën Alebësch​​
Winandy Claude / 
Chef de Centre
6, a Kartzen  L -9157 Heiderscheid
Tél: 621 195 414
cpi-alebesch@pt.lu​
CIS – Pompjeeën Esch-SauerWinandy Claude​
 ​