Socioculturel

Amicale Liewenshaff a.s.b.l.​​​​Gudendorf Mireille
32, Duerfstrooss  
L-9165 Merscheid​
Asa Asbl – Amicale vun der Schoul fir AssistenzhonnNash Denis
29, a Klatzber   
L-9150 Eschdorf​
Coin de Terre et du Foyer Eschdorf-Merscheid​Schank Marco
6, um Réider   
L-9151 Eschdorf​
Coin de Terre et du Foyer Esch-sur-SûreFeider Georges 
16, rue du Moulin    
L-9650 Esch-sur-Sûre ​
Comité HeischtermaartKirsch Fernand
25, Haaptstrooss  
L-9158 Heiderscheid 
E-mail: heischtermaart@gmail.com​
Entente des Sociétés Eschdorf
Schmit Jo
25, op der Heelt 
L-9151 Eschdorf​
Entente des Sociétés Esch-sur-Sûre
Zoetaert Mario
18, rue de l'Eglise 
L-9650 Esch-sur-Sûre​
Entente des Sociétés Merscheid
Grethen Romain
4, Duerfstrooss 
L-9165 Merscheid​
Fraën a Mammen HeiderscheidWinandy-Molitor Claudine
6, a Kartzen   
L-9157 Heiderscheid​
LCGB Eschdorf-Merscheid
Schartz Jean-Pierre
50, rue Principale 
L-8818 Grevels​
LGS Grupp St. Pirmin vum Séi, EschdorfStephany Martine
1, op der Tëmel   
L-9151 Eschdorf​
Päerds Atelier A.s.b.l.​​
Weisen Yves 
32, Duerfstrooss 
L-9165 Merscheid​​
Syndicat d'Initiative Esch-sur-SûrePütz Fernand
22, Haaptstrooss   
L-9181 Tadler​​
Syndicat d'Initiative Insenborn ​​​Diane Kler 
33, um Bommel   
L-9660 Bonnal
Tutebatti asbl – Théâtre de marionnettes
​​Karier Yves
37, Neiewee
L-9157 Heiderscheid