Actualité

Zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre

​Informatiounen zu de geplangten Waasserschutzzonen:

Verständnisfragen_AG Landwirtschaft

Protokoll AG Forst

Protokoll AG Siedlungswirtschaft

Protokoll AG Tourismus

Geoportail Kurzanleitung

- Anhang 1 Übersichtskarte Wasserschutzzonenvorschlag

- Anhang 2 Risikosteckbriefe 1_4

- Anhang 2 Risikosteckbriefe 2_4

- Anhang 2 Risikosteckbriefe 3_4

- Anhang 2 Risikosteckbriefe 4_4

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 1_11

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 2_11

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 3_11

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 4_11

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 5_11

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 6_11

Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 7_11

Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 8_11

Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 9_11

- Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 10_11

Anhang 3 Detailkarten Kataster und Wasserschutzzonen 11_11

Anhang 4 Katasterkatalog 1_3

Anhang 4 Katasterkatalog 2_3

Anhang 4 Katasterkatalog 3_3

Anhang 5 LAKU Lastenheft Düngeplanung

Wasserschutzzonengutachten Ob​ersauertalsperre

 

Link mat den Detailler vun  den Schutzzonen vum Stauséi:

Partie graphique

Partie écrite

Plus de documents:

naturpark-s​ure.lu